Skip to content

Sustainability reporting

Dne 21. června 2022 dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie prozatímní politické dohody o směrnici Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Konkrétní znění zatím nebylo zpřístupněno veřejnosti, ale součástí dohody by mělo být i odložení termínu účinnosti CSRD.

Touto směrnicí se Evropská unie snaží dosáhnout úplnějšího, srovnatelnějšího a transparentnějšího podávání zpráv o udržitelnosti, které bude zahrnovat nejen informace o tématech souvisejících s klimatem, ale také o dalších záležitostech, jako je biologická rozmanitost, sociální práva a lidská práva, přičemž nefinanční zprávy budou postaveny na roveň klasickým finančním zprávám.

Nově by účinnost CSRD měla vypadat následovně:

  • 1. ledna 2024 (tj. první report zveřejnit v 2025) – podniky, na které se již vztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací (NFRD) = velké společnosti veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců.
  • 1. ledna 2025 (tj. první report zveřejnit v 2026) – velké podniky, na něž se směrnice o vykazování nefinančních informací dosud nevztahuje = společnosti nad 250 zaměstnanců, které zároveň splňují jedno z následujících kritérií:
    • roční obrat min. 40 mil. EUR, nebo
    • bilanční sumu min. 20 mil. EUR.
  • 1. ledna 2026 (tj. první report zveřejnit v 2027) – kótované malé a střední podniky a také malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny. Ty navíc mohou požádat o opt-out do roku 2028, tj. aby nemusely standardy aplikovat – efektivně tedy účinnost od 2028.

Pokud nevíte, jak na to, nebo jak vaše stávající aktivity z oblasti udržitelnosti propojit do jednoho celku, aby váš byznys vhodně podporovaly, neváhejte se nám ozvat. Rády vám pomůžeme.

Předběžnou dohodu musí Parlament i Rada samozřejmě ještě formálně schválit.
Díky posunutí termínu získávají firmy více času na přípravu, což ale neznamená, že by měly v úsilí polevit. Aby bylo v termínech vůbec co reportovat, je třeba konat již teď.
Zakomponovat principy udržitelnosti do byznys modelu firmy, tak aby ho podporovaly a přinášely dokonce konkurenční výhodu, je dlouhodobá záležitost. Je k tomu třeba mít dobře nastavenou strategii udržitelnosti a její implementační plán.

Pojďme se krátce mrknout na téma, které je stále více živé i mezi českými firmami a institucemi. Jaká je současná právní úprava i blížící se změny na úrovni Evropské unie?
Sustainability reporting v zásadě znamená zveřejňování a komunikaci informací týkajících se vztahu a fungování firmy či instituce v oblasti životního prostředí, sociální oblasti (péče o zaměstnance, dodržování lidských práv) a v oblasti tzv. governance, tedy řízení firmy a etických pravidel podnikání.
V současné době platí v celé Evropské unii povinnost tzv. nefinančního reportingu pro omezený okruh velkých společností, a to na základě Směrnice o nefinančním reportingu z roku 2014 (Směrnice 2014/95/EU – NFRD). Dlužno dodat, že řada firem i v České republice pravidelně zpracovává své nefinanční reporty (obvykle nazvané Zpráva o udržitelnosti apod.) dobrovolně, dobrovolně se tak hlásí k filozofii odpovědného podnikání.
Tato praxe s největší pravděpodobností dozná v dohledné době zásadních změn. Evropská komise připravuje novou směrnici – Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD – která nahradí zmíněnou Směrnici o nefinančním reportingu.
Nejedná se však o pouhou terminologickou změnu, ale o změnu koncepční.

Koho se změna dotkne?
Všechny firmy s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem nad 50 milionů EUR, všechny veřejně obchodovatelné firmy (s výjimkou mikropodniků) a firmy, jejichž bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR budou povinně ve výročních zprávách za rok 2023 vykazovat kromě klasických finančních údajů i informace o tom, jak jejich činnosti ovlivňuje životní prostředí, jak fungují ve vztahu k zaměstnancům a respektu k lidským právům a jaká jsou jejich interní pravidla fungování (etické kodexy, protikorupční opatření apod.). Malé a střední podniky, které jsou veřejně obchodovatelné, budou mít stejnou povinnost od roku 2026.
Evropská komise zároveň iniciovala přípravu dobrovolných standardů pro malé a střední podniky, chce jim tak poskytnout návod na přípravu reportů, které stále častěji vyžadují např. banky.
Nová směrnice by měla přinést jednotnou reportovací metodologii vč. indikátorů specifických pro jednotlivá odvětví. Dá se očekávat, že standardy a metodologie bude stavět na současných používaných pravidlech mezinárodních iniciativ (GRI, SASB). Konkrétní podoba však dosud představena nebyla.

Dvojí materialita
Nová směrnice ukládá firmám zveřejňovat nejen informace o tom, jak jejich aktivity pozitivně či negativně ovlivňují životní prostředí a další zmíněné oblasti, firmy budou muset zároveň reportovat i o rizicích a příležitostech v oblasti ESG (environmentální, sociální, governance), které mohou mít finanční dopad na společnost. V důsledku toho budou společnosti nuceny nastavit systém řízení ESG rizik a informovat o tom, jak mají nastavenou strategii, cíle a systémy řízení v oblasti udržitelnosti.

Výroční zpráva a audit

Jak bylo řečeno výše, informace o udržitelnosti firmy budou povinnou součástí výroční zprávy, dá se tedy říci, že jejich význam je postaven na roveň finančním ukazatelům.
Směrnice bude propojena s již existujícími či nově vznikajícími pravidly v oblasti udržitelnosti, např. pravidly obsaženými v EU Taxonomii.
Do budoucna budou informace o udržitelnosti podléhat i povinnému ověření, obdobně jako je to u finančních závěrek, což přinese snadnější porovnatelnost a transparentnost.

Corporate Social Reporting Directive je v současné době v legislativním procesu, finalizace se očekává v prvním pololetí letošního roku a její přijetí do konce roku 2022.

Celou směrnici považujeme za významný posun směrem k udržitelnému podnikání a prosazování principů udržitelného podnikání. A máme z toho velkou radost!